სია

ვებ-პროგრამირებაში ძირითადად გამოიყენება ორი სახის სია: 1)არაგადანომრილი და 2)გადანომრილი. უფრო ხშირად დაგვჭირდება არაგადანომრილი სია.
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <header>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>სასწავლო საიტი</title>
        <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    </header>
    <body>
        <ul>
            <li>ხილი
                <ol>
                    <li>ვაშლი
                        <ul>
                            <li>სინაპი</li>
              <li>კეხურა</li>

                        </ul>
                    </li>
                    <li>მსხალი</li>
                    <li>ატამი</li>
                </ol>
            </li>
            <li>კენკრა</li>
            <li>ბოსტნეული</li>
        </ul>
        <ol>
            <li>ხილი</li>
            <li>კენკრა</li>
            <li>ბოსტნეული</li>
        </ol>
    </body>
</html>