თანამედროვე საიტების აწყობა ხდება ბლოკების საშუალებით. ბლოკებს აქვს უამრავი თვისება: სიგანე, სიგრძე, ფონის ფერი, ჩარჩო და სხვ; ასევე ურთიერთ განლაგება: დაშორება სხვა ბლოკებიდან, თვითონ ბლოკში შიგთავსის განლაგება და ა.შ. ყველაფერი ამის მიღწევა შეიძლება css სტილების გამოყენებით.
ქვემოთ მოცემულ ბლოკების ნიმუშში დიდი ბლოკია  კლასით class="bloki" და მასში მოთავსებულია პატარა ბლოკი კლასით class="ana". სანამ ამ ბლოკებს რაიმე სტილი არ აქვთ, ვერავითარ ცვლილებას ვერ შევამჩნევთ, მაგრამ როგორც კი სტილებს მივანიჭებთ, დავინახავთ  css-ის მთელ ძალას.
HTML კოდის ფრაგმენტი:
<div class="bloki">
        <p>ეს დიდი ბლოკია</p>
        <div class="ana">
            <p>ეს პატარა ბლოკია</p>
        </div>
    </div>
და CSS სტილი:
.bloki{
 width: 400px;
 height: 400px;
 background-color:#45DB38 ;
}
.ana{
 width: 200px;
 height: 200px;
 background-color:#DB6B49;
}
ეს კი მიღებული შედეგის სურათია:

სტილის მინიჭება ზოგადი ტეგის საშუალებით. მაგ; ყველა h3-ს მინიჭებული აქვს ფონტის ზომა 30 პიქსელი და შერჩეული ფერი. მაგრამ ეს სტილი ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ რამდენიმე h3-ისთვის კლასის საშუალებით. class="feri" არის კლასი, სადაც შრიფტის სხვა ზომა და ფერია ჩასმული. ყველა იმ h3-ს, რომელსაც  HTML კოდში ჩასმული აქვს შესაბამისი კლასი ექნება მოცემული სტილი. თუ ჩვენ გვინდა ერთი h3-ი გამოირჩეოდეს ყველა დანარჩენისგან განსაკუთრებული სტილით, მაშინ მას გამოვყოფთ იდენტიფიკატორის საშუალებით და ვანიჭებთ განსხვავებულ სტილს. ჩვენ მაგალითში id="button"-ს სრულიად სხვა თვისებები აქვს. (ორი ერთნაირი სახელის იდენტიფიკატორის დარქმევა არ შეიძლება). 

HTML კოდის ფრაგმენტი:
<h3 id="button">Hello students</h3>
<h3 class="feri">Hello students</h3>
<h3 class="feri">Hello students</h3>
<h3 class="feri">Hello students</h3>
<h3>Hello students</h3>
<h3>Hello students</h3>
<h3>Hello students</h3>
<h3>Hello students</h3>
და css-სტილის კოდი:
h3{
 font-size: 30px;
 color: #1C14FF;
 background-color: #B2F0A9;
}
#button{
 width:300px;
 margin:20px auto;
 background-color: blue;
 border:2px solid red;
 border-radius:20px;
 color: #fff;
 padding:15px;
 font-size:12px;
 text-align:center;
 text-transform: uppercase;
 cursor:pointer;
 transition: all 0.5s;
}
#button:hover{ 
    background-color: #fff;
    color: blue;
    padding:10px;
  width:200px;
  font-size:20px;
} 
.feri{
 color:#DB3F2B;
 font-size: 15px;;
}
ყურადღება მიაქციეთ, რომ css ფაილში კლასი წერტილით აღინიშნება, ხოლო იდენტიფიკატორი დიეზით(#).