საიტის შექმნისას ერთერთ მთავარ ინსტრუმენტს ბლოკების მრავალმხრივი განლაგებისათვის წარმოადგენს პოზიცირება. მისი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ბლოკი ნებისმიერ ადგილზე განვალაგოთ როგორც ბრაუზერის მიმართ, ასევე გარე მდებარე (მშობელი) ბლოკის მიმართ. პოზიცირების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს: აბსოლუტური, რელატიური, ფიქსირებული. 
კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში".